Till Startsidan

LivskvalitetsForum

Redan före starten av Tidsverkstaden funderade vi över var i den offentliga organisationen frågan om hållbar livskvalitet hör hemma. Vem har egentligen frågan på sitt bord? Vem driver egentligen frågan framåt? Vi hittade inget entydigt svar på detta, men kände att hållbar livskvalitet borde höra hemma någonstans. Därför tog vi under hösten år 2000 initiativ till att samla så de offentliga akktörer som har livskvalitet som en del i sin verksamhet till ett möte för att diskutera möjligheten att initiera en organisation för att sätta fokus på livskvalitet.

Vi fick ett välvilligt bemötande av Konsumentverket, som erbjöd sig att vara värd för ett första möte. Inbjudan som gick ut finns här.

Till mötet den 22 januari 2001 kom representanter från – förutom Tidsverkstaden och Konsumentverket – fem riksdagspartier (Socialdemokraterna, Vänterpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna), Socialdepartementet, Arbetsmiljöverket, Justitiedepartementet, Kulturdepartementet, Socialstyrelsen, Riksförsäkringsverket, Folkhälsoinstitutet, Röda korset, LO, Folkbildningsrådet och Svenska kyrkan.

Mötet ledde fram till slutsatsen att det inte var aktuellt att bilda en ny organsiation kring livskvalitet, men att det fanns många fördelar med att inblandade organisationer samverkar i nätverksform. En arbetsgrupp bildades med uppgift att driva arbetet med samverkan och samordning av insatser vidare.

I det vidare arbetet diskuterades en rad idéer för samlade insatser på livskvalitetsområdet och resulterade bland annat i en projektansökan till Socialdepartementet (som senare avslogs). Idéen var där att ta fram 100 konkreta idéer för en väl fungerande vardag. Idéerna skulle handla om breda lösningar som skulle kunna omsättas i konkreta satsningar för att underlätta många människors vardagliga livskvalitet. Resultatet var tänkt att presenteras på en öppen konferens, en hemsida och sedan skulle materialet distribueras till beslutsfattare med möjlighet att just fatta beslut om satsningar för att underlätta människors möjligheter att utvecklaen hållbar livskvalitet.

Efter avslag på flera idéer beslutades att upplösa arbetsgruppen. Istället byggdes det vidare på de kontakter som upprättats under arbetet med LivskvalitetsForum.


Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2024 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress