Till Startsidan

Mer om Verkstäder

En Verkstad är en serie träffar med syfte att förbättra det som behöver förbättras och det varierar naturligtvis från grupp till grupp. Här följer några exempel på hur syftet med en Verkstad kan uttryckas:

– stärka medarbetarskapet
– öka arbetslivskvaliteten
– utveckla mer konstruktiva förhållningssätt
– öka handlingskraften
– utveckla arbetsplatskulturen/förbättra klimatet
– förbättra samarbetet inom gruppen eller med andra
– utveckla kommunikationen
– konstruktiv verksamhetsutveckling
– förbättra den psykosociala arbetsmiljön
– formulera konkreta idéer till utveckling
– stimulera förändringsviljan
– öka acceptans och tolerans
– hantera farhågor
– öka tydligheten
– hantera hinder och utforska möjligheter
– förbättra strukturen i verksamheten/i möten

En Verkstad kan vara inriktad på nästan vad som helst som arbetsgruppen vill utveckla och förbättra. Eftersom gruppen själva väljer innehåll, är de teman som tas upp väsentliga för gruppen. Men det handlar alltid om att förstärka det som är bra och att konstruktivt hantera det som är mindre bra och behöver förbättras. Och den innhehåller alltid arbetsformer som bäddar för respektfulla samtal, nytänkande och handlingskraft.

Uppläggning
När en Verkstad planeras är första steget att hitta teman som känns väsentliga och aktuella för gruppen att arbeta med. För varje valt tema utformas frågeställningar som utgör grund för reflektion, samtal, idéer och förbättringsinitiativ.

Verkstaden kan sedan läggas upp som en regelbunden serie av träffar á 3-4 timmar eller som ett antal temadagar. Vissa grupper väljer exempelvis att istället tillbringa två dygn på internat med två månaders mellanrum. Andra utformar Verkstaden som en blandning av dessa varianter.

Utgångspunkter
Oavsett omständigheterna på en arbetsplats, så har varje medarbetare och varje arbetsgrupp ett eget handlingsutrymme inom vilket de själva kan förbättra sin situation och sin arbetslivskvalitet – utan att behöva vänta in initiativ till förändring från andra. Det är detta utrymme en Verkstad koncentreras på. Och det vi som enskild medarbetare eller samlad arbetsgrupp inte själva kan besluta om, kan vi ändå alltid försöka påverka de som kan fatta beslut att förändra.

Formen i en Verkstad innehåller både snack och verkstad. En speciell form för reflektion och kommunikation används, som garanterar respektfulla samtal där alla får lika mycket utrymme. Formen innehåller också tillverkning av idéer till konstruktiv förändring. I ett tillåtande och kreativt klimat ser oftast många användbara idéer dagens ljus.

Men – det är skillnad på att bli väckt och att kliva ur sängen. Att ha idéer är en sak och att genomföra dem är en annan. Det är också skillnad på att vilja att andra gör saker och att ta eget ansvar och själv göra något. Därför stimuleras deltagarna att göra ”personliga åtaganden”. Det kan vara små eller stora förbättringsinitiativ, men är alltid saker som man verkligen vill förändra och därför tar eget ansvar för att genomföra eller driva. Det kan vara konkreta saker eller nya/förändrade förhållningssätt. Personliga åtaganden är ett verksamt sätt att driva förändring – de är ju självvalda beslut om förbättring som dessutom uppmuntras och följs upp.

Vad ger det?
En Verkstad märks alltid, men resultatet kan vara svårt att mäta i konkreta termer. För hur mäter vi högre arbetslivskvalitet, ökat ansvarstagande, förändrade attityder, ökad initiativ- och handlingskraft, bredare perspektiv, utvecklad förståelse, rakare relationer och smidigare samarbete? Samtidigt påverkar allt detta verksamheten väsentligt. Men, vi kan ju räkna de idéer till förbättringar som tillverkas i Verkstaden eller antalet personliga åtaganden. Eller så kartläggs gruppens upplevelse av arbetslivskvalitet före Verkstaden och följs upp med en ny kartläggning 6-9 månader efter.

Några röster från medarbetare som deltagit i Verkstäder:
” … handfast verksamhetsutveckling på arbetsgruppsnivå”
” … tvingar oss praktiskt taget att bli konstruktiva”
” … ett träningsläger i lyssnande och eget ansvarstagande för utveckling”
” … gör det möjligt för gruppen att utvecklas på sina egna villkor”
” … en form för riktigt givande arbetsmöten”
” … ett konkret sätt att förbättra arbetsklimatet”
” … en metod för respektfull och demokratisk kommunikation”
” … vi har lyckats omvandla vanmakt till handlingskraft”

Ledning av Verkstäder
En verkstadsedares roll är att ge arbetsgruppen förutsättningar att hitta egna svar och att stimulera den konstruktiva handlingskraften – inte att vara en “expert” som ska lära ut något till deltagarna. Innehållet i Verkstaden bygger på deltagarnas tankar, upplevelser, samtal och idéer. Verkstadsledaren håller i processen genom att introducera teman och frågor, leda de olika momenten och ta initiativ till fördjupade samtal.

Vi som arbetar på Tidsverkstaden leder Verkstäder men vi arrangerar också utbildningar för människor och verksamheter som vill kunna använda det vi kallar för Verkstadsmetoden. En förteckning över certifierade verkstadsledare som vi utbildat och som du kan anlita på din ort finns här.


Föreningen Tidsverkstaden   Södra Larmgatan 6   •   411 16 Göteborg   •   e-post: info@tidsverkstaden.se
Copyright © 2023 Föreningen Tidsverkstaden  •  Om personuppgifter och Cookies  •  Webmaster  •   Credits  •   Powered by WordPress